Uw zoekresultaten

Algemene voorwaarden Eifelhome

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Eifelhome: de ondernemer die de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening aanbiedt. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald Lidmaatschap aangaat met Eifelhome. Deelnemers: de Duitse makelaars die een overeenkomst hebben gesloten met Eifelhome. Website: het online platform waar de in artikel 1.1. omschreven dienstverlening plaatsvindt. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen Eifelhome en een Consument die strekt tot het afnemen van de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van Lidmaatschapsgeld. Privacyvoorwaarden: de voorwaarden van Eifelhome met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

ARTIKEL 1 – DIENSTVERLENING
 1. De dienstverlening van Eifelhome bestaat uit het bieden van een online zoekfunctie naar Duits vastgoed en de mogelijkheid om met Duitse makelaars in contact te komen.
 2. Eifelhome is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft v r het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Consument een goede inschatting kan maken van het aanbod.
 3. Eifelhome kan aanvullende eisen stellen aan Consumenten die van de dienstverlening gebruik willen maken. Deze eisen worden via contact v r het aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld.
 4. Eifelhome kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Duitse makelaars. De Duitse makelaars zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via Eifelhome beschikbaar stellen.
ARTIKEL 2 – BESCHIKBAARHEID DIENSTVERLENING
 1. Eifelhome spant zich in om de dienstverlening aan Consumenten zonder storingen te laten verlopen. Eifelhome kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
 2. Als er onderhoud aan de website wordt verricht dan zal Eifelhome dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

ARTIKEL 3 – GEDRAG VAN CONSUMENTEN

 1. Het is de Consument niet toegestaan om bij het plaatsen van een advertentie:
  – onwaarheden in het aanbod te vermelden;
  – meerdere objecten onder 1 advertentie te plaatsen;
  – commerciële informatie te verspreiden;
  – racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
  – informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
  – inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk.
  – De objecten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eifelhome te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.
 2. Als een Consument handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 kan Eifelhome het Lidmaatschap van de Consument opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. Eifelhome stelt de Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.
 3. De Consument accepteert dat Eifelhome als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1.

ARTIKEL 4 – KLACHTEN OVER DEELNEMERS

 1. Als Eifelhome een klacht ontvangt over een Duitse makelaar, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zo nodig gepaste maatregelen. Eifelhome spant zich in om profielen van Duitse makelaars die onwaarheden bevatten of misleidend zijn te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

ARTIKEL 5 – BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 1. Op het gebruik van Eifelhome zijn de Privacyvoorwaarden van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Consument worden verwerkt. Eifelhome houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.

ARTIKEL 6 – OPZEGGING CONSUMENT

 1. Een betaald Lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode. Na afloop van deze periode kan het Lidmaatschap stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd. Eifelhome wijst de Consument bij het aangaan van het Lidmaatschap nadrukkelijk op deze mogelijkheid van stilzwijgende verlenging.
 2. Het betaalde Lidmaatschap is opzegbaar tegen het einde van de eerste periode en na afloop van die periode te allen tijde met een opzegtermijn van maximaal 1 maand.
 3. Het (betaalde) Lidmaatschap kan opgezegd worden via e-mail of per brief onder vermelding van de NAW gegevens en het Lidmaatschapsnummer. De Consument ontvangt op het bij Eifelhome bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging.
 4. Ongeacht of het (betaalde) Lidmaatschap is opgezegd, deactiveert Eifelhome op verzoek van de Consument te allen tijde het profiel van de Consument zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de Consument.
 5. De Consument heeft minimaal 14 dagen na het aangaan van het Lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht. Als de Consument hiervan gebruik maakt, maar de Consument heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van Eifelhome, dan is Eifelhome gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan het abonnementsgeld voor de periode van maximaal 6 maanden. Eifelhome vraagt de Consument nadrukkelijk om toestemming om de dienstverleningreeds in te laten gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst de Consument hierbij op de hoogte van het bedrag dat in rekening zal worden gebracht als de consument toch herroept.
ARTIKEL 7 – KLACHTENREGELING
 1. Eifelhome zal binnen 3 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht antwoorden.
ARTIKEL 8 – AANVULLENDE BEPALINGEN EN WIJZIGINGEN
 1. Door het plaatsen van materiaal (zoals fotoa’s, teksten, videoa’s, tekeningen, etc.) op Eifelhome geeft u Eifelhome toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Eifelhome. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals advertentieportalen en niet aan Eifelhome gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Eifelhome stemt u ermee in dat uw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen.
 2. Eifelhome garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie volledig, up to date, en/of accuraat is.
 3. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende Duitse makelaar).

Vergelijk Advertenties